NEA


Ημερομηνία: 20/6/2011
Τίτλος: Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012
Περιγραφή:

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος έχει δεχτεί δύο σημαντικές αναμορφώσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι (1997-2000) και ΕΠΕΑΚ ΙΙ (2003-2008) του Υπουργείου Παιδείας.

Η πρώτη αναμόρφωση είχε ως κύριο στόχο την βελτίωση της δομής και του περιεχομένου των μαθημάτων του ΠΠΣ, δίνοντας έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού. Με την αναμόρφωση εκείνη έγιναν προσθήκες, αφαιρέσεις, συμπτύξεις και διαιρέσεις μαθημάτων που στόχευαν στην πλήρη κάλυψη των σύγχρονων αντικειμένων του μηχανολόγου μηχανικού, την προσεκτική σύνδεση και αλληλουχία των μαθημάτων, την εξάλειψη αλληλοεπικάλυψης της διδασκόμενης ύλης, κ.α.

Η δεύτερη αναμόρφωση είχε ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας των μαθημάτων, με δράσεις όπως είναι η ενίσχυση του εργαστηριακού χαρακτήρα των σπουδών, η έμφαση στην εφαρμογή εξειδικευμένων υπολογιστικών εργαλείων, η ένταξη μελετών περιπτώσεων, κ.α., και την ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης, αξιολόγησης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπήρξαν και άλλες διορθωτικές κινήσεις, όπως για παράδειγμα η απαίτηση του ΠΠΣ (που ισχύει για φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μετά) ότι για να μπορέσει ένας φοιτητής να παρακολουθήσει μαθήματα του 4ου και 5ου έτους, θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον 27 μαθήματα των τριών πρώτων ετών (εξαιρουμένων των δύο μαθημάτων ξένης γλώσσας).

Παρά τις ανωτέρω αναμορφώσεις, που έχουν κριθεί ως επιτυχημένες, οι διδάσκοντες του Τμήματος έχουν από καιρό προβληματισθεί για τον λόγο της ποιότητας σε σχέση με την ποσότητα διδασκαλίας στο ΠΠΣ. Τα πορίσματα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και εκτενείς συζητήσεις σε επιτροπές εργασίας και στις Γενικές Συνελεύσεις Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2011 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο φόρτος των έξι (6) μαθημάτων ανά εξάμηνο που απαιτούνται σύμφωνα με το τρέχον ΠΠΣ για την απόκτηση διπλώματος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας, είναι μεγάλος, δεδομένου ότι για την κανονική παρακολούθηση όλων των μαθημάτων απαιτείται η παραμονή ενός φοιτητή έξι ώρες ημερησίως κατ’ ελάχιστον, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά κενά λόγω περιορισμών στο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών. Αποτέλεσμα αυτού του φόρτου είναι η ελλιπής παρακολούθηση μαθημάτων ή η ελλιπής προετοιμασία των φοιτητών στο σπίτι.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των ιδίων πόρων διδασκαλίας του Τμήματος (διδάσκοντες, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, κτλ), η 148η/15.6.2011 Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε τη νέα αναμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, τα βασικά χαρακτηριστικά της οποίας είναι η μείωση του συνολικού αριθμού μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου από 54 σε 47 με παράλληλη ενίσχυση του φόρτου «προετοιμασίας και εργασίας στο σπίτι» όλων των μαθημάτων.

Συνοπτικά, τα κύρια σημεία της αναμόρφωσης είναι τα εξής:

 • Δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα συνενώνονται-συμπτύσσονται σε πέντε (5).
 • Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κατευθύνσεων (ένα ανά κατεύθυνση) μετατρέπονται σε μαθήματα επιλογής.
 • Ο κανονικός αριθμός παρακολούθησης ανά εξάμηνο περιορίζεται σε πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο για τα εννέα (9) εξάμηνα σπουδών, με 6 ECTS ανά μάθημα.
 • Η διπλωματική εργασίας εκπονείται κατά κύριο λόγο στο δέκατο (10ο) εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Σύμφωνα με το αναμορφωμένο ΠΠΣ, το οποίο θα ισχύσει για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, για την λήψη του Διπλώματος Mηχανολόγου Mηχανικού, απαιτείται η παρακολούθηση και λήψη προαγωγικού βαθμού σε 47 (αντί για 54) εξαμηνιαία μαθήματα που έχουν ως εξής:

 • 38 (αντί για 41) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (Υ)
 • 3 (αντί για 4 ή 5, ανάλογα με την κατεύθυνση) υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης σπουδών (ΥΚ) • 4 (αντί για 5 ή 4, ανάλογα με την κατεύθυνση) μαθήματα επιλογής (Ε)
 • 2 υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας

Επιπλέον, για να μπορέσει ένας φοιτητής να παρακολουθήσει μαθήματα του 4ου και 5ου έτους, θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον 23 (αντί για 27) μαθήματα των τριών πρώτων ετών (εξαιρουμένων των δύο μαθημάτων ξένης γλώσσας), εκ των οποίων 8 τουλάχιστον μαθήματα θα πρέπει να ανήκουν στο λίστα των κατωτέρω μαθημάτων:

 • ΜΜ100 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
 • ΜΜ101 Προγραμματισμός Η/Υ
 • ΜΜ104 Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι
 • ΜΜ200 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
 • ΜΜ202 Μηχανική-Στατική
 • ΜΜ204 Θερμοδυναμική Ι
 • ΜΜ303 Δυναμική
 • ΜΜ305 Γραμμικός Προγραμματισμός
 • ΜΜ401 Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • ΜΜ402 Μηχανική Υλικών Ι
 • ΜΜ404 Μηχανική Ρευστών Ι
 • ΜΜ503 Μετάδοση Θερμότητας Ι
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή