ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Παρουσίαση
Ημ/νία Έναρξης: 11/11/2013
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 13:00
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Αγγελική Μπρούζγου, Υποψήφις Διδάκτωρ
Τίτλος: Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Αγγελικής Μπρούζγου με τίτλο "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κυψελίδων Καυσίμου με Τροφοδοσία Γλυκόζης" που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Παναγιώτη Τσιακάρα
Περιγραφή: Οι κυψελίδες καυσίμου (fuel cells) είναι ηλεκτροχημικές διατάξεις που μετατρέπουν απευθείας τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε ηλεκτρική. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι έρευνες της επιστημονικής κοινότητας επικεντρώνονται στην άμεση τροφοδοσία των κυψελίδων καυσίμου πολυμερικού ηλεκτρολύτη αγωγού πρωτονίων (proton exchange membrane fuel cells, PEMFC) με αλκοόλες, DA-PEMFCs (direct alcohol proton exchange membrane fuel cells), και πιο συγκεκριμένα με τροφοδοσία μεθανόλης, ενώ το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια και στη χρήση της αιθανόλης. Ένας άλλος τύπος κυψελίδων καυσίμων που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια είναι οι κυψελίδες με τροφοδοσία βιοκαυσίμου (biofuel cells), στις οποίες (ως καύσιμο) τροφοδοτούνται κυρίως οργανικές ενώσεις, όπως η γλυκόζη. Οι βιολογικές κυψελίδες καυσίμου μπορούν να έχουν ποικίλες εφαρμογές, για παράδειγμα ως γεννήτριες ρεύματος σε φορητές συσκευές ή ακόμα και σε εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές, π.χ. σε βηματοδότες ή σε διαβητικούς ασθενείς ως ανιχνευτές γλυκόζης. Αν και μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται μπαταρίες για τη λειτουργία των βηματοδοτών, οι επιπλοκές που παρουσιάζουν κατά τη λειτουργία τους και το περιορισμένο διάστημα ζωής τους, έστρεψαν την επιστημονική κοινότητα σε έρευνες για την αντικατάσταση τους με βιολογικές κυψελίδες καυσίμου. Σε αντίθεση με τις μπαταρίες οι βιολογικές κυψελίδες παρουσιάζουν μεγαλύτερη λειτουργική σταθερότητα, πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ζωής και βιοσυμβατότητα. Σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για βιολογικές κυψελίδες καυσίμου με τροφοδοσία γλυκόζης. Οι ήδη όμως υπάρχουσες αναφορές υποστηρίζουν πώς μέχρι σήμερα η αντίδραση της οξείδωσης της γλυκόζης έχει δώσει ως προϊόν γλουκονικό οξύ, δηλαδή μόλις δύο ηλεκτρόνια ανά μόριο γλυκόζης. Στόχος λοιπόν της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη φθηνών ηλεκτροκαταλυτών με βάση το παλλάδιο (Pd/C, PdxRuy/C, PdxRhy/C, PdxAuy/C and PdxSny/C) ως προς την ηλεκτροξείδωση της γλυκόζης και ως προς τη σταθερότητά τους κατά τη διάρκεια αυτής. Από την παρούσα μελέτη προέκυψε ότι η προσθήκη ροδίου και κασσίτερου ενισχύει την απόδοση του παλλαδίου, ενώ αντίθετα το ρόδιο την εξασθενεί. Επίσης, βρέθηκε ότι η προσθήκη χρυσού στο παλλάδιο ενισχύει την αντοχή του τελευταίου. Οι προς εξέταση ηλεκτροκαταλύτες παρασκευάστηκαν με μια σύγχρονη μέθοδο τροποποιημένη μέθοδο της σύνθεσης πολυόλης με τη βοήθεια μικροκυμάτων. Ως αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία νανοκαταλυτών (διάμετρος κόκκου 4-10nm). Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε με μεθόδους: ι) ηλεκτρονικής μακροσκοπίας διέλευσης, ιι) περίθλασης ακτίνων Χ, ιιι) μικροσκοπίας ηλεκτρονικής σάρωσης και ιιι) θερμοστατικής ανάλυσης. Ο ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε με μεθόδους: ι) κυκλικής βολταμμετρίας, ιι) χρονοαμπερομετρίας και ιιι) περιστρεφόμενου δίσκου.
Χώρος: Αμφιθέατρο
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή