ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος: Διάλεξη
Ημ/νία Έναρξης: 21/5/2010
Ημ/νία Λήξης:
Ώρα Έναρξης: 13:00
Ώρα Λήξης:
Ομιλητής: Δρ. Βασίλης Καμπάνης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δ/ντής Μηχ. Συντήρησης Εργοστάσιου ΑΓΕΤ Ηρακλής Χαλκίδας
Τίτλος: Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης και Λειτουργίας της Συντήρησης στη Βιομηχανία
Περιγραφή: Η λειτουργία της Συντήρησης μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, ιδιαίτερα όταν η παραγωγή στηρίζεται στην διαθεσιμότητα του εξοπλισμού (εντάσεως κεφαλαίου), έχει σημαντικό ρόλο στην συνολική απόδοση, καθώς αστοχίες και βλάβες επιφέρουν δυσλειτουργία ή/και διακοπή παραγωγής. Η συνολική απόδοση στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον μετράται όχι μόνο με τους κλασικούς δείκτες παραγωγής (ύψος, κόστος) και ποιότητας (ικανοποίηση πελάτη) αλλά και με την επίδραση στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και τρίτων, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, την εμπιστοσύνη των μετόχων κλπ. Για να επιτελέσει αποτελεσματικά το ρόλο της η Συντήρησης απαιτείται να οργανώνεται και να λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες μεθόδους και τα εργαλεία της επιστήμης (Μηχανική, Βιομηχανική Διοίκηση κλπ) καθώς και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στον σχετικό βιομηχανικό τομέα. Συγκριτικό πλεονέκτημα έχουν (όπως είναι αυτονόητο) οι βιομηχανίες με ηγετική θέση, μακρόχρονη πορεία και πολυεθνική παρουσία, καθώς έχοντας το προνόμιο της μεγάλης εμπειρίας εξελίσσουν συστηματικά μεθόδους και καλές πρακτικές (Best Practice) που αποδίδουν στην πράξη. Έτσι διαμορφώνουν συνάμα στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου που μοιράζεται τη γνώση αναπτύσσοντας μοντέλα Διοίκησης που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις. Στο τομέα της τσιμεντοβιομηχανίας (και όχι μόνο) η οργάνωση της Συντήρησης απαιτεί διακριτούς ρόλους που λειτουργούν συμπληρωματικά. Οι ρόλοι αυτοί, πέραν της Διοίκησης είναι η Επιθεώρηση, ο Προγραμματισμός , ο Σχεδιασμός, η Εκτέλεση και οι Βελτιώσεις. Η λειτουργία του κάθε ρόλου βασίζεται σε μεθόδους και αντίστοιχα εργαλεία, όπως τέτοια είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των στάσεων (ADAP), το σύστημα διαχείρισης συντήρησης (CMMS), τα προγράμματα Γενικής Επισκευής και Προληπτικής Συντήρησης, οι τύποι συντήρησης, οι δείκτες απόδοσης και η αξιολόγηση, οι Βέλτιστες Πρακτικές, ο κύκλος προϋπολογισμού (budget & forecast) η αξιολόγησης βελτιώσεων/επενδύσεων (EVA, IRR), τα Σχέδια Επιθεώρησης & Εκτέλεσης (Inspection & Execution Job Plan), το σύστημα της Εντολής Εργασίας, το Σχέδιο Ασφάλειας, τα εργαλεία Ανάλυσης Συμβάντων (RCA, fishbone, Ishikawa) κλπ.
Χώρος: Αμφιθέατρο
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή