ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 7/5/2021
Τίτλος: Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, το οποίο επισυνάπτεται. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.

Από τη Γραμματεία
Link1: files/Programma_katataktiriwn_eksetasewn_2020-21.pdf
Link2: files/Parartima_8.pdf
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή