ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 31/8/2020
Τίτλος: Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού"
Περιγραφή: Η τελική ημερομηνία εγγραφής στις πλατφόρμες E-Class και ΜS-Teams (για εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020  του μαθήματος "Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού" παρατείνεται και λήγει την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου
2020 και ώρα 14:30 μ.μ.

Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές από τον διδάσκοντα του μαθήματος οι εγγραφές τις παραπάνω πλατφόρμες.

Ο Διδάσκων
Χασιώτης Νικόλαος
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή