ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 27/9/2019
Τίτλος: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή: Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ενημερώνει ότι:
Οι πρωτοετείς φοιτητές, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική τους εγγραφή, θα πρέπει από 30/9/2019 έως και 4/10/2019 να καταθέσουν (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) ή να αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υπέβαλαν στο ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. (με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ στην περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών)
2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
4) Πιστοποητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες)

Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικώς ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
Τ.Κ. 38334, Βόλος


Επισημαίνεται ότι κατα τη διαδικασία της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή.
Τέλος, οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι βεβαιώσεις σπουδών θα δοθούν στους φοιτητές αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Προσοχή: H Γραμματεία δέχεται τις ανωτέρω ημερομηνίες από 10.00 π.μ-14.00 μ.μ.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή