ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 9/9/2010
Τίτλος: Εγγραφές νεοεισαχθέντων (πρωτοετών) φοιτητών.
Περιγραφή: Oι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα πραγματοποιηθούν αλφαβητικά τις ακόλουθες ημερομηνίες:


                                                                                        

13/9/2010

A-Β

14/9/2010

Γ

15/9/2010

Δ-Ζ

16/9/2010

Η-ΚΕ

17/9/2010

ΚΙ-Λ

20/9/2010

Μ-Ν

21/9/2010

Ο-Π

22/9/2010

Σ-Τ

23/9/2010

Φ-Ω

Προσοχή: H Γραμματεία δέχεται τις ανωτέρω ημερομηνίες από 10.00 π.μ - 14.00 μ.μ.

Για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Πρόσβασης που την παρέχει το Λύκειο.
3. Έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή μη).
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται οτι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.
6. Πιστοποιητικό διαγραφής από άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (για όσους είχαν κάνει εγγραφή σε άλλη σχολή)

 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ο φοιτητής τα καταθέτει ο ίδιος στην Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση κωλύματος του ιδίου η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται με εξουσιοδότηση του προσώπου που τα καταθέτει.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή