ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 8/2/2017
Τίτλος: Νέο μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου "Βιοτεχνολογία και εμβιομηχανική"
Περιγραφή: Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το σπουδαστή στις βασικές έννοιες της  εμβιομηχανικής με έμφαση στη βιοτεχνολογία και κυρίως τις βιοϊατρικές εφαρμογές. Στόχος είναι η αναγνώριση και ο προσδιορισμός των μηχανικών φαινομένων και κατασκευαστικών διεργασιών καθώς και μελέτη νανοϋλικών, στο επίπεδο του οργανισμού. Στη βάση αυτή περιλαμβάνονται και πρακτικά μαθήματα και χρησιμοποιείται το πρόγραμμα SolidWorks για την ανάπτυξη και προσομοίωση βιοϊατρικής τεχνολογίας.

Η διδάσκουσα 
Μπρούζγου Αγγελική
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή