ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 22/6/2023
Τίτλος: ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Περιγραφή: Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο  συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφεία Διασύνδεσης- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074877, σας κοινοποιεί την ηλεκτρονική  φόρμα εγγραφής Αποφοίτων στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης. 

 Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να συμπληρώσουν πολύ γρήγορα τα στοιχεία τους, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlf3T5WxMD7JHj-5rmsdM5EZUNjcySVVNWFlaNFBSUVNWS0NIRjM5WkkxQS4u
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή