ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/11/2023
Τίτλος: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
Περιγραφή: Ενημερώνουμε ότι οι επιτυχόντες μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα πρέπει από 20/11/2023 έως και
27/11/2023 
να παραδώσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών:

1) Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ με όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή (εάν τα έγγραφα αποσταλούν θα πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής)
2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3) Μια έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
4) Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άρρενες)

Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί και να αποσταλεί μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
Τ.Κ. 38334, Βόλος


Αφού παραληφθούν τα δικαιολογητικά από τη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι δυνατή η έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και βεβαιώσεων σπουδών.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή