ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 3/10/2022
Τίτλος: Έντυπα για την ορκωμοσία
Περιγραφή: Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες πρόκειται να ορκιστούν οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα έντυπα για την ορκωμοσία μέχρι και την Τετάρτη 12/10/2022.

1. Πρακτικό Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας (παραδίδεται είτε από τον Επιβλέποντα Καθηγητή είτε από το φοιτητή κατόπιν συνεννόησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή)
2. Βεβαίωση μη οφειλής υλικού από τη βιβλιοθήκη του Π.Θ. (δείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης)
3. Βεβαίωση παράδοσης διπλωματικής εργασίας από τη βιβλιοθήκη του Π.Θ.(δείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης)
4. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο) (σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας παραδίδεται Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Η Υ.Δ. μπορεί να γίνει μέσω της πλατφόρμας gov.gr)
5. Cd με τη διπλωματική εργασία σε μορφή .pdf
6. Αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος

Για να λαμβάνετε πληροφορίες μετά την αποφοίτηση συμπληρώστε την αίτηση αποφοίτου στο Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ. στο ακόλουθο link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlf3T5WxMD7JHj-5rmsdM5EZURU1LNzc5SFJGU1I4RDJJVVpFUE1LRVNRUy4u

 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή