ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 18/9/2023
Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή: Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ενημερώνει ότι:

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από 31/8/2023 έως 8/9/2023 σε πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: https://eregister.it.minedu.gov.gr

Οι πρωτοετείς φοιτητές, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική τους εγγραφή, θα πρέπει από 31/8/2023 έως και 30/9/2023 να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., (εάν τα δικαιολογητικά αποσταλούν θα πρέπει η αίτηση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής)
2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3) Μια έγχρωμη φωτογραφία μικρή τύπου ταυτότητας
4) Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άρρενες)
5) Έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ

Σημειώνεται ότι:
α) οι επιτυχόντες που δήλωσαν κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή ότι φοιτούσαν σε άλλο τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει παράλληλα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά να προσκομίσουν ή να αποστείλουν Πιστοποιητικό Διαγραφής από το προηγούμενο τμήμα,
β) οι επιτυχόντες με την κατηγορία μουσουλμανική μειονότητα Θράκης θα πρέπει παράλληλα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά να προσκομίσουν ή να αποστείλουν τη βεβαίωση στην οποία αναγράφεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου του Ν. Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου,
γ) οι επιτυχόντες με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων θα πρέπει παράλληλα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά να προσκομίσουν ή να αποστείλουν τα έγγραφα όπως αυτά ορίζονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α (όπως π.χ. ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου)

Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί είτε να παραδοθεί αυτοπροσώπως είτε να αποσταλεί μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως

Τ.Κ. 38334, Βόλος

Όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά για να ταυτοποιηθούν οι πρωτοετείς φοιτητές και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα.

Αφού παραληφθούν τα δικαιολογητικά από τη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού σπουδών.

Προσοχή: Για τη Δευτέρα 18/9/2023 και την Τρίτη 19/9/2023 εκπρόσωπος της Γραμματείας θα βρίσκεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για παραλαβή εγγράφων διά ζώσης. Για την Τετάρτη 20/9/2023 θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.
Link1: https://eregister.it.minedu.gov.gr
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή