ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 11/4/2022
Τίτλος: Οριστικά Αποτελέσματα αιτούντων Πρακτικής Άσκησης
Περιγραφή: Αγαπητοί/ές Φοιτητές/τριες,
 
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος υπ’ αριθμ.  321/4-4-2022, παραμένει ως έχει.
 
Για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών επομένως που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, το διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (Στάδιο3) και η ηλεκτρονική αποστολή των 
δικαιολογητικών στο praktiki.mie @uth.gr (Στάδιο 4) ορίζεται από  σήμερα 11 Απριλίου  έως 10 Μαΐου 2022 (24:00).
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή